سه‌شنبه 2 مرداد‌ماه سال 1386
انتظار

 

   

 

دلا سلام بر آن آفتاب باید کرد                                  برای دیدن رویش شتاب باید کرد

به پشت ابر نماند تلالو خورشید                                بیا سلام بر آن آفتاب باید کرد

امید دار که آخر جمال بنماید                                    اگرچه چشم براهش پر آب باید کرد

مه دو هفته ما در حجاب کی ماند                              اگرچه صبر به رنج و عذاب باید کرد

خوشا که ماه بتابد که در شب تاریک                         گذر ز مهلکه در ماهتاب باید کرد

بخوان دعای فرج را دوست میشنود                          که روی اشک و تضرع حساب باید کرد

ز غیر روی بگردان اگر که او خواهی                       اساس غیر پرستی را خراب باید کرد

رود چو دیو ز دلها فرشته می آید                              ز خانه دیو درون را جواب باید کرد

خوشا که زنده بمانیم او ظهور کند                             چرا که بندگی آن جناب باید کرد

اگر چه قابل او نیست جان شبیانی                              فدای ذریه ی بو تراب باید کرد

                                       

                                                                                 دکتر ابراهیم شیبانی