شنبه 13 مرداد‌ماه سال 1386
انتظارموعود

نگاه مثبت دین به آینده تاریخ و اعتقاد به حضرت مهدی اصلی به نام انتظار را در دلها زنده کرده است انتظار هم یک امر فطری انسانی  و هم یک اصل مثبت اجتماعی است شخص منتظر انسان آرمانی خود را میشناسد همه زیباییها و کمالات انسانی را در او می بیند از این رو به طور طبیعی او را محبوب خود می یابد و مشتاق دیدار او میشود امام محبوب و معشوق هر مؤمن است مهر و عشق به امام زمان سبب میشود:

1-شخص عاشق برای جلب رضایت امام تلاش کند.

2-شخص عاشق امام را اسوه خود قرار میدهد و خصلت زیبای ایشان را در خود به وجود می آورد.

3-شوق دیدار امام،امید به آینده زیبا را در او افزایش می دهد.

جامعه منتظر به واقعیت های ناهنجار موجود در جامعه نه میگوید و به امید فردای درخشان تلاش میکند . جامعه منتظر حکومت طاغوت را نمی پذیرد در مقابل آن میایستد و مقاومت میکند جامعه منتظر میکوشد در جهت همتن نوع ازجامعه ای که انتظارش را می کشد حرکت کند. برای مثال اگر در انتظار عدالت جهانی است در حد توان آن را تمین میکند و برای تحقق آن پیش میرود به گونه ای که جوامع دیگر با مشاهده جامعه منتظر مشتاق آن جامعه و آرمان های آن شوند .

به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان پویایی جامعه شیعه در طول تاریخ به دو عامل وابسته بوده است:

1-گذشته سرخ: اعتقاد به عاشورا و آمادگی برای ایثار و شهادت در راه عدالت خواهی،آرمانگرایی و حقیقت جویی

2-آینده سبز : باور به مهدویت و نپذیرفتن حکومت های طاغوتی و تلاش برای گسترش عدالت و انسانیت در سراسر جهان