X
تبلیغات
زولا
شنبه 20 مرداد‌ماه سال 1386
چه نوع انتظاری راجح است؟

انتظار فرج بر دو گونه است:

1-انتظاری که سازنده است،تحرک بخش است،تعهد آور است،عبادت بلکه با فضیلت ترین عبادات است.

از مجموعه آیات و روایات اسلامی استفاده میشود که ظهور مهدی موعود حلقه ای است از حلقات مبارزه اهل حق و اهل باطل که به پیروزی نهایی اهل حق منتهی میشود. سهیم ودن یک فرد در این سعادت وقوف به این است که آن فرد ملا در گروه هل حق باشد.امامان و رهبران معصوم الهی به طور روشن و صریح با ارائه تصویری مناسب از انتظار روی برداشت درست و صحیح از مفهوم آن تکیه داشته اند و انتظار را از مقوله عمل به حساب آورده اند و لذا پیامبر میفرماید:"افضل اعمال امت من انتظار فرج است"

و نیز در روایتی دیگر از امام صادق(ع) می خوانیم :بزرگترین اعمال انتظار فرج از خداست.

اهمیت آمادگی و زمینه سازی را میتوان در پیام امام صادق(ع)یافت که فرمود:"باید هرکدام از شما برای خروج قائم امادگی پیدا کند اگرچه با تهیه کردن یک تیر باشد"

2-انتظاری که ویرانگر است،بازدارنده است،فلج کننده است و نوعی باحی گری است.برداشت قشری مردم از مهدیت و قیام و انقلاب مهدی(ع)این است که صرفا ماهیت انفجاری دارد.فقط و فقط از گسترش و اشاعه و رواج ظلم ها و تبعیض ها و اختناق ها و حق کشی ها ناشی میشود، آنگاه که صلاح به نقطه صفر برسد و حق و حقیقت هیچ طرفداری نداشته باشد.

این نوع برداشت از آن جهت که با اصلاحات مخالف است و فسادها و تباهی ها را به عنوان مقدمه یک انفجار مقدس و موجه میشمارد باید شبه دیالکتیکی خوانده شود،با این تفوت که در تفکر دیالیکتیکی با اصلاحات از آن جهت مخالف میشود و تشدید نا بسامانی ها از آن جهت داده میشودکه شکف وسیع تر شود و مبارزه پیگیرتر و داغ تر گردد.ولی این تفکر عامیانه فاقد این مزیت است فقط به فساد و تباهی فتوا میدهد که خود به خود منجر به نتیجه مطلوب بشود.

این نوع برداشت از ظهور و قیام مهدی موعود و این نوع انتظار فرج که منجر به نوعی تعطیلی در حدود و مقررات اسلامی میشود و نوعی اباحی گری باید شمرده شود به هیچ وجه با موازین اسلامی و قرآنی وفق نمیدهد