شنبه 20 مرداد‌ماه سال 1386
جمعه ها بی قرارم

بس که غروب غمگین جمعه های تنها خیره شدم

انگار نگاه کردن را از یاد برده ام

شنبه یکشنبه.........جمعه

باز هم جمعه آمد و تنها رفت

با کوله باری از دعا و گریه و راز و نیاز

ولی...................

ولی بی هیچ نشانی از نگاه تو

بی هیچ نشانی از رد پای تو